Garasjevedtekter

§ 1.
Garasjeanlegget i Kullebunn boligsameie er planlagt og bygget for å skaffe sameierne
parkeringsplass for vanlige personbiler. Anlegget er dimensjonert etter antall beboere og et visst
antall besøkende. Hver sameier har rett til minst en garasjeplass.

§2.
Styret skal føre registrering over hvem som bruker den enkelte plass. Den enkelte sameier plikter
til enhver tid å holde styret informert om bytte av garasjeplass o.l., slik at registeret forblir
oppdatert.

§3.
Garasjeplassen er boligsameiets eiendom. Den leie som betales gir kun disposisjonsrett til
plassen som forutsettes brukt til parkering av biler. Retten til leie bortfaller ved fraflytting. Den
samlede garasjeleie skal stå i forhold til de utgifter som driften av garasjene utgjør.

§4.
Garasjeplassen er beregnet på personbiler. Lastebiler, busser, campingvogner samt større
tilhengere tillates ikke. Mindre tilhengere tillates kun i den utstrekning de ikke medfører at
garasjeplassen overskrides.

§5.
Garasjeleiens størrelse retter seg etter hvorvidt plassen ligger i øvre eller nedre plan. Det tillates
ikke at biler hensettes utenfor de tildelte plasser. Parkering på snuplasser og stikkveier er
forbudt.

§6.
Den enkelte sameier er selv ansvarlig for at garasjeplassen holdes i orden. Herunder forstås
renhold, sånn som å feie, hindre oljesøl, sprut på veggene etc. Sameier er ansvarlig for at det
elektriske anlegget som er lagt til sameiers plass er intakt. Defekte kontakter meldes vaktmester
som straks besørger reparasjon for sameiets regning.

§7.
Bortsett fra dekk eller tilsvarende nødvendig rekvisita tillates garasjeplassen ikke brukt til
hensetning av husinventar, byggematerialer, møbler, avfall e.l. Brannfarlige væsker (f.eks.
bensin), eksplosive gasser (f.eks. propan), eller etsende stoffer (f.eks. syreholdige batterier)
tillates ikke lagret eller midlertidig hensatt på noen parkeringsplass.
Vask av kjøretøy tillates ikke inne i garasjeanlegget.

§8.
Kjøretøy må ikke hensettes slik at de sperrer nødutganger, der slike finnes.

§9
I garasjeanleggene er det montert strømuttak for motorvarmere, støvsuger og liknende samt 54
ladeplasser for lading av ladbare kjøretøy. Ladeplassene er fordelt på 18 plasser i øvre plan i
hvert av de tre garasjeanleggene.
Bruk av ladeplass belastes bruker med en egen avgift som gjenspeiler kostnaden for
garasjeplassen med ladeanlegget. I tillegg vil det være en kostnad for bruk av strøm til lading,
avlest på måler.
Søknad om ladeplass sendes til styret i boligsameiet.
Motorvarmeanlegget er ikke dimensjonert for lading av kjøretøy. Det tillates derfor IKKE
permanent/sporadisk/tilfeldig lading av ladbare kjøretøy i uttak for motorvarmere.

§10
Utleie av garasjeplass tillates når sameier ikke selv disponerer den. Utleieprisen bør ligge nær
det nivå styret til enhver tid fastsetter for tilsvarende garasjeplass. Av hensyn til sikkerheten
tillates det ikke at garasjeplasser leies ut til personer utenfor Kullebunn boligsameie.

§ 11
Hver sameier har rett til en garasjeplass. Det er i prinsippet ingen øvre grense for hvor mange
garasjeplasser den enkelte beboer kan ha. Sameier med behov ekstra plass, kontakter styret som
vil formidle ledig plass dersom slik finnes. Dersom det ikke er ledig garasjeplass, noteres behovet
på ventelisten.
Det tillates ikke leie av plass av «bekvemmelighetshensyn», det vil si en bil på to plasser. Styret
kan dispensere fra denne regel etter søknad (særlig grunn).
Dersom behov for ekstra garasjeplass faller bort, skal plassen leveres tilbake til styret
umiddelbart slik at neste beboer på ventelisten kan gis et tilbud.

§12
Dersom automatportene ved uforsiktig kjøring blir skadet, blir utgiftene pålagt den som
forårsaket skaden. Enhver skade på portene skal straks meldes til vaktmester eller styret.
Misbruk av den automatiske åpne/lukkemekanismen, lek eller skjødesløs omgang med
sikkerhetssystemet, kan medføre bortvisning fra nedre garasjeplan.

§13
Barns lek i garasjene tillates ikke. Foreldre vil måtte svare for de skader som eventuelt vil oppstå
på de hensatte biler eller garasjeportene, dersom dette ikke overholdes.

§14
Kjøring i garasjeanleggene skal skje med varsomhet. Det er spesielt viktig å vise hensyn til dem
som bor i etasjen over.
Det er 15 km/t fartsgrense i garasjene.
Kjørende i garasjen skal vise særskilt aktsomhet ved gjennomkjøring, spesielt for ryggende biler.

Endret på sameiermøte den
24.04.2003
27.04.2011
11.03.2015
21.03.2018