Vedtekter for Kullebunn Boligsameie

VEDTEKTER
FOR
KULLEBUNN BOLIGSAMEIE
Vedtatt på årsmøte 6. april 1981
Sist endret på årsmøte 09.04.92, 25.03.93,
23.03.94, 18.06.97, 03.12.98, 26.04.00, 24.04.03, 22.04.04, 25.04.07, 21.04.10, 11.03.15, 21.03.18,
04.03. 2019, 11.05.2021 og 04. april 2022
§ 1.
Sameiets navn er «KULLEBUNN BOLIGSAMEIE».
Sameiet består av 236 seksjoner av eiendommen gnr. 6, bnr. 415 i Asker, i henhold til
oppdelingsbegjæring datert 24.09.84, tinglyst 11.10.84.
§ 2.
Formålet med dannelsen av sameiet er å:
1. Ivareta driften av sameiet.
2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.
3. Ivareta alle andre saker av felles interesse.
I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet med alminnelig flertall på årsmøtet,
jf. § 9.
§ 3.
Innehaveren av den enkelte seksjon overtar sin seksjon i henhold til sameiebrøken.
Ved fastsettelse av sameiebrøken legges til grunn opprinnelig innskudd for hver enkelt seksjon.
§ 4
4.1 Rett til bruk av fellesareal
Seksjonseierne har rett til å bruke sameiets fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til.
Fellesareal er de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene. Som fellesareal regnes
blant annet trapper, ganger, heiser, tomteanlegg, veier, fellesinnretninger mv.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige
på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare
nekte å samtykke dersom det foreligger saklig grunn.
4.2 Rettslig rådighet over seksjon
Salg skal meddeles forretningsfører til registrering med minst 14 -fjorten- dagers varsel før
innflytning/overtakelse av seksjonen.
Utleie av seksjonen kan bare skje med styrets godkjennelse, som må innhentes på forhånd, og minst 14
-fjorten- dager før leietakeren skal flytte inn i seksjonen.
Godkjenning i det enkelte tilfelle kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn
regnes blant annet at sameiet ikke får dekket utestående fordring på seksjon/eier ved salg.
Totalrestanse inklusive renter og omkostninger skal være innbetalt sameiet ved forretningsfører, før
godkjennelse kan foretas.
Styret kan gi forretningsfører fullmakt til å gi samtykkepåtegning etter vedtak i styret.
Forøvrig har den enkelte seksjonseier full rettslig råderett over sin seksjon.
4.3 Legalpant
Som sikkerhet for krav som springer ut av sameieforholdet har sameiet legalpant i den enkelte seksjon
tilsvarende 2G (folketrygdens grunnbeløp) til enhver tid, jf. eierseksjonsloven § 31
Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr. 15.000,- til dekning av sameiets fellesutgifter.
Denne panterett er uten opptrinnsrett, og skal ha prioritet etter det til enhver tid hvilende husbanklån
på eiendommen, samt etter de pantelån Husbanken tillater. Panteretten er tinglyst som heftelse på
seksjonen. Sameiet styre plikter å gjennomføre prioritetsviking i henhold til disse bestemmelser uten
unødig opphold etter anmodning fra seksjonens eiere.

§ 5.
For Kullebunn Boligsameie er det fastsatt egne vedtekter for bruk av garasje/parkeringsplass.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret
kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn, jf. esl. § 25 første ledd.

§ 6. Innkalling til årsmøte
Sameiets øverste myndighet er årsmøtet. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 8 og høyst 20
dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet samt dagsorden, herunder forslag som skal
behandles på møtet. For at forslag som nevnt i § 9 fjerde og femte ledd skal kunne behandles på møtet,
må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen. Varsel om ordinært årsmøte med
frist for innsending av saker som ønskes behandlet, sendes ut senest 35 dager før møtet.
Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Seksjonseier plikter å opplyse/informere styret
om sin e-post adresse.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når økte kostnader medfører
økning i fellesutgiftene for inneværende år eller når minst 1/10 del av seksjonseierne skriftlig krever
det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært årsmøte med minst 3 dagers varsel. Innkallingen skal angi
tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

§ 8. Stemmerett
På årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Foruten eierne, har
ett husstandsmedlem møte- og talerett. Seksjonseierne har rett til å møte ved fullmektig som må være
myndig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde på
førstkommende årsmøte med mindre det fremgår at noe annet er ment. Fullmakten kan når som helst
trekkes tilbake.
§ 9.
På ordinært årsmøte, som skal avholdes innen utgangen av juni måned, skal behandles:
1. Informasjon fra styret
2. Godkjenning av årsregnskap.
3. Budsjett for kommende år.
4. Valg av styre med vararepresentanter.
5. Valg av valgkomite: Valgkomiteen i Kullebunn Boligsameie skal være en uavhengig komite av
sameiere, som av habilitetsgrunner ikke samtidig skal/bør sitte i styret
6. Behandle saker som nevnt i innkallingen.
Årsmøtet ledes av styreleder. Hvis styreleder ikke er til stede, velger årsmøtet en møteleder blant de
tilstedeværende seksjonseiere.
Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Står stemmene likt,
avgjøres saken ved loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal
tilhøre seksjonseierne i fellesskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål
eller omvendt,
f) samtykke til reseksjonering som nevnt i § 20, annet ledd, annet punktum,
g) vedtektsendringer
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig
forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på
mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte
stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i
fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to
tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Hvis tiltak etter foregående ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tiltaket besluttes,
kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis
sameiet skal kunne ta beslutning om:
a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen,
b) oppløsning av sameiet,
c) tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter,
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg
tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.
e) begrensninger i den rettslige rådighet over seksjonen,
f) endring i fordeling av felleskostnader,
g) endring i fordeling av inntekter av fellesarealer.

§ 10.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemming om avtale med seg selv
eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemming om
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter Eierseksjonslovens §§ 38 og 39, jf. vedtektenes § 17, 3.,
4. og 5. ledd.
§ 11. Styret
Til å forstå driften og forvaltningen av sameiets eiendommer og fellesanliggender velger
seksjonseierne på årsmøtet styre på opptil 6 -seks- medlemmer, opptil 2 -to- fra hver grend, og med
opptil 3 -tre- varamedlemmer i tillegg til styreleder som velges særskilt. Styrets funksjonstid er 2 -toår.
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak samt føre protokoll over sine
forhandlinger. Protokollen underskrives av de fremmøtte styrerepresentantene. Styremøter ledes av
styreleder, eventuelt av valgt møteleder i dennes fravær. Styret er beslutningsdyktig når minst 3
styremedlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør
møtelederens dobbeltstemme vedtaket.
§ 12. Forretningsfører
Styret engasjerer forretningsfører og ansetter andre funksjonærer, gir instruks for dem, fastsetter lønn
og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser.
I felles anliggende og ved salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen, representerer styret
seksjonseierne og forplikter dem med underskrift av styreleder og ett medlem i fellesskap, jfr. esl § 60.
§ 13.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål
vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i.

§ 14.
Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Revisor har møte- og talerett på årsmøtet.
Revisor velges av årsmøtet med alminnelig flertall. Revisor tjenestegjør frem til ny revisor er valgt.
Lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer gjelder så langt den passer.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommene og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.
§ 15.
Beboerne plikter å følge de husordensregler som til en hver tid er fastsatt, og er innforstått med at
brudd på disse anses som brudd på seksjonseiernes forpliktelser overfor sameiet.
Styret kan kommunisere med alle seksjonseierne og leietakerne elektronisk. D et er den enkelte
seksjonseiers ansvar at styret har rett epost adresse. For de som ikke har oppgitt noen elektronisk
adresse til styret, vil kommunikasjonen skje pr. post.

§ 16. Vedlikehold
a. Generelt:
Vedlikehold innenfor den seksjon som den enkelte seksjonseier har eksklusiv bruksrett til påhviler den
enkelte seksjonseier. Dette gjelder også vedlikehold av seksjonens inngangsdører, verandadører og
vinduer samt ytterside av vegg mot terrasse eller veranda.
Seksjonseieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette
fungerer og er i forskriftsmessig stand.
Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi, eller å
avverge ulemper, er å anse som mislighold av seksjonseierens forpliktelser overfor sameiet.
Alt arbeid som påhviler seksjonseieren skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende
forskrifter. Seksjonseieren er ansvarlig for at dette blir gjort.
b. Fellesarealer og garasjer:
Sameiet har ansvar for vedlikehold av fellesarealer, installasjoner på fellesarealer, lekeplasser,
gangveier, adkomstveier, parkeringsplasser og garasjeanlegg.
c. Terrasseblokker:
Alt utvendig vedlikehold er sameiets ansvar.
Vedlikehold av innvendig fellesareal, slik som oppganger, søppelboder m.v. er sameiets ansvar.
d. Rekkehus:
Utvendig vedlikehold av rekkehus er den enkelte husrekkes ansvar og påhviler seksjonseierne som bor
i vedkommende rekke. Dette gjelder imidlertid ikke for vedlikehold av vegger og tak på påbygg til
rekkehus. Vedlikehold av disse påligger den enkelte seksjonseier.
Vedlikehold av bygning som kun inneholder boder, tilligger de seksjonseierne som disponerer bodene.
e. Fordeling av utgifter:
Utgifter til vedlikehold av rekkehus som faller utenfor den enkelte seksjonseiers ansvar fordeles likt
mellom seksjonseierne i rekkehuset.
Kostnader til bygningsmessig vedlikehold av terrasseblokkene fordeles mellom seksjonseierne i
terrasseblokkene etter sameiebrøken.
Øvrige utgifter til vedlikehold som faller inn under sameiets ansvar fordeles mellom alle
seksjonseierne etter seksjonseierbrøken.
Utgifter til bygningsmessig vedlikehold som utelukkende gjelder en gruppe seksjonseieres seksjoner
fordeles likt mellom disse seksjonseierne.
Vann- og avløpsavgift fordeles etter m2.
Forsikringspremie og utgifter til varmt vann fordeles etter seksjonseierbrøken.
Sameiets øvrige utgifter fordeles likt mellom seksjonseierne.
f. Vedlikeholdsfond
f.1 Terrasseblokkene skal ha et felles vedlikeholdsfond som skal dekke felles vedlikehold i alle
terrasseblokkene, ref. pkt c. ovenfor. Innskudd til fondet gjøres sammen med innbetaling av
fellesutgifter til sameiet og innskuddet fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.
Innskudd og disponering av fondet besluttes ved alminnelig flertall i årsmøte. Styret iverksetter
vedlikehold i overensstemmelse med beslutninger fattet i årsmøtet.
f.2 For rekkehusene skal det være et eget vedlikeholdsfond for hver husrekke til dekning av fremtidige
utvendige vedlikeholdsutgifter på vedkommende rekke, ref. pkt d. Innskuddet til fondene gjøres
sammen med innbetaling av fellesutgifter til sameiet og innskuddet fordeles likt mellom
seksjonseierne i husrekken.
Innskudd og disponering av fondene besluttes ved enighet mellom alle seksjonseierne i husrekken.
Beslutning om uttak eller innskudd gjøres ved at skriftlig melding signert av alle seksjonseierne i
rekken sendes sameiets styre som videreformidler til forretningsfører.
Ved uenighet mellom seksjonseierne i husrekken om innskudd eller disponering av fondet kan saken
forelegges sameiets styre. Et innskudd eller et uttak fra fondet kan da bare foretas dersom beslutningen
støttes både av et flertall av seksjonseierne i rekken og av styrets flertall. Uttak fra fondet uten enighet
fra alle seksjonseierne i husrekken skal bare bifalles av styret hvis det fremgår å være et klart
vedlikeholdsbehov for å motvirke at bygningens tilstand forringes.
Dersom et fond ikke har full dekning for det vedlikehold som er besluttet fordeles det overskytende
likt på hver seksjonseier i rekken.

§ 17.
A konto beløp:
Styret fastsetter á konto beløp som innbetales forskuddsvis hvert kvartal av den enkelte seksjonseier.
Unnlatelse av å betale de utlignende andeler av fellesutgifter etter advarsel, kvartalsvise á-konto beløp
eller mer, anses som vesentlig mislighold.
Pålegg om salg:
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfeller der det kan kreves
fravikelse etter § 38 i lov om eierseksjoner. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig
mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at
seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke
skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene
etter reglene om tvangssalg så langt de passer. Tvangsfullbyrdelseslovens §§ 4-18 og 4-19 gjelder
tilsvarende. Dersom det innen fristen etter tvangsfullbyrdelseslovens § 11-7 første ledd reises
innvendinger mot tvangssalget som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen om tvangssalg ikke tas til
følge uten behandling i søksmåls former. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-20 om det
minste bud som kan stadfestes, gjelder ikke ved tvangssalg etter denne paragraf.
Fravikelse:
Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen,
eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan
styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Begjæring om
fravikelse kan settes fram tidligst samtidig med at det gis pålegg etter § 38 i lov om eierseksjoner om
salg. Begjæringen settes fram for tingretten.
Etter reglene i paragrafen her kan det også kreves fravikelse i forhold til bruker som ikke er
seksjonseier.
§ 18.
Den enkelte seksjonseier plikter å medvirke til at bygning og uteareal blir holdt i ordentlig stand.
Ansvar for tilstrekkelig forsikring av den enkelte bygning tilligger sameiet v/styret.
Seksjonseieren skal betale egenandel ved forsikringsskader der sameiets forsikring benyttes på skader
som ligger under seksjonseierens vedlikeholdsansvar. Seksjonseieren er i disse tilfellene også
ansvarlig for tap som ikke dekkes av sameiets forsikring som følge av helt eller delvis avkortning eller
avslag på grunn av seksjonseierens forhold.
Krav på betaling av egenandel dekkes av sameiets legalpanterett, jf. vedtektene § 21.
Bestemmelsen her påvirker ikke sameiets rett til å kreve erstatning fra seksjonseieren for øvrig.

§ 19.
Før påbygging eller ombygging kan påbegynnes, skal det sendes ut nabovarsel såvel som til samtlige i
vedkommende husrekke, som til sameiet v/styret. Bestemmelsene om byggetillatelse nabovarsel i
plan- og bygningsloven skal følges.
Frist for nabovarsel skal ikke være kortere enn 14 dager regnet fra postverkets datostempel.
Den første seksjonseier i rekken som vil foreta utvendig på- og ombygging, plikter å innhente skriftlig
samtykke fra samtlige seksjonseiere i rekken. Dokumentasjonen for dette skal forelegges styret før
arbeidet igangsettes. Enhver utvendig på- og ombygging er normgivende for rekken og skal følges av
samtlige ved eventuelle senere på- og ombygginger.
§ 20.
Forutsetningene for påbygging er at bygningene i en husrekke gis en utforming, farge og materialbruk
som ikke avviker fra den opprinnelige bebyggelsen.
Farge og materiale skal godkjennes av styret og bygningsrådet i Asker.
Ingen kan forpliktes til påbygging.
Byggeperioden skal være begrenset til 6 måneder fra byggestart.
Utvendig byggearbeid skal ikke foregå på søn- og helligdager, samt fra kl. 20.00 – 07.00 på hverdager.
Fasadeendring og skifte av farge m.m. som ET ALMINNELIG FLERTALL (vedtatt årsmøte
09.04.92) i en husrekke er blitt enige om, skal meddeles styret og kan ikke iverksettes før styrets
samtykke foreligger.
I tilfelle brann skal det gjenoppføres tilsvarende bolig. Gjenoppbyggingen må påbegynnes senest ett år
etter brannen.
Tilbyggene skal ved oppstart meldes til styret og til forsikringsselskapet som sameiet til enhver tid
benytter slik at sameiets totale eiendomsmasse er oppdatert og underlagt gjeldende forsikring.
Den enkelte seksjonseier står selv ansvarlig for å påse at ikke byggearbeidene medfører brudd på de
forutsetninger som er lagt til grunn for godkjennelse av den opprinnelige bebyggelse. Den enkelte
seksjonseier er likeledes fullt ut ansvarlig for at bygge- og brannforskriftene blir overholdt. En
godkjennelse fra styret medfører således intet fritak for dette.
Alle kostnader forbundet med på- og ombygging skal bæres av utbyggeren.
Alle skader som påføres sameiets veier og grøntanlegg ved påbygg o.l. skal gjenopprettes fortløpende.

§ 21.
Opparbeidelse av hage og inngjerding lenger enn 7 meter fra opprinnelig murliv på rekkehus er ikke
tillatt. Det skal dog være minimum 3 meter passasje målt fra midtlinje i friarealet mellom
rekkehusene.
På inngangsside går disponibelt areal fram til veikant, felles adkomstvei.
På de forannevnte arealer har vedkommende seksjonseiers eksklusiv bruksrett for seg og sine
rettsetterfølgere. For bruksretten skal det ikke betales vederlag til sameiet.
Forannevnte bruksrettigheter endrer ikke sameiebrøken.
På terrassehusenes inngangsside gis leiligheter i 1. etg. den samme eksklusive bruksrett fram til
veikant, felles adkomstvei på følgende betingelser:
– Gjerde vedlikeholdes og utskiftes av den enkelte leieboer.
– Snø fra overliggende leiligheter kan deponeres på arealet. Skade på vegetasjon på grunn
av ovennevnte erstattes ikke.
– Dersom felles adkomstvei må utvides, stilles nødvendig areal til disposisjon uten
vederlag.
Når snø fra overliggende leiligheter deponeres på bakken, må beboeren forsikre seg om at dette kan
skje uten fare for å påføre skade på personer eller dyr. Den som deponerer snøen har det fulle ansvaret
for eventuell skade som oppstår på mennesker eller dyr.
Det er forbudt å sette opp trampoliner på sameiets eiendom. Forbudet gjelder ikke areal hvor
vedkommende sameier har eksklusiv bruksrett i henhold til vedtektene. Sameier som setter opp
trampoline, på areal med eksklusiv bruksrett, er ansvarlig for eventuelle erstatningskrav i tilknytning
til bruk av trampolinen som følge av økonomisk tap eller skader på mennesker, dyr eller løsøre.
§ 22.
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017
nr. 65.
———————