Husordensregler

Kullebunn Boligsameie
(English translation follows after Norwegian original)
Husordensregler
Beboerne plikter å følge bestemmelsene, og er ansvarlige for at husordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten skal ikke brukes slik at den sjenerer andre. Husorden skal sikre beboerne orden, ro og hygge i
hjemmet. Det gjøres oppmerksom på at vedvarende overtredelser av husordensreglene betraktes som vesentlig mislighold, jfr. vedtektene § 15.

1. Regler om ro i leiligheten
Sameieren plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leiligheten. Den skal ikke brukes slik at dette sjenerer andre. All unødig støy mellom kl. 22:00 og kl. 07:00 (10:00) må unngås. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret.

2. Alminnelige ordensregler
Barnevogner, ski, kjelker, sparkstøttinger, skotøy, yttertøy o.l. må ikke hensettes i trapper og ganger slik at det sjenerer andre beboere. I bodrom i første etg. er avsatt for «parkering» av barnevogner etc.

3. Banking, lufting, tørking av tøy og grilling
Banking og risting av tøy, sengetøy, tepper m.v. må ikke foregå ut gjennom vinduer eller fra balkonger. Tørking av tøy på balkongene skal foregå på tørkestativ. Det er ikke tillatt med bruk av kull og tennveske ved grilling i terrassehusene.

4. Forandringer av bebyggelsens utseende
Styrets godkjenning må innhentes for alle forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende sånn som f. eks. maling, radio- og TV- antenner, flaggstenger, skilt eller andre utvendige faste innretninger.

5. Dyrehold
Det er anledning til å holde hund. Hunden skal til enhver tid være merket med eierens navn og adresse. Hunden skal luftes utenfor boligsameiets område. Hunden skal føres i bånd innenfor boligsameiets område. Ekskrementer skal fjernes med en gang av hundefører. Det er ikke tillatt å anskaffe katt.
Det er ikke tillatt å la husdyr løpe fritt omkring innenfor boligsameiets område.

6. Behandling av fellesarealet
Beboerne plikter å verne om plen og andre ytre anlegg som etter hvert blir anlagt.

7. Parkering- og ferdselsregler
Kjøring med motorkjøretøyer på gangveier er kun tillatt ifølge oppsatte skilt. Kjøring til gangveiene inn til rekkehusene og terrassehusene skal begrenses til det helt nødvendige. Dette gjelder for alle motorkjøretøy, herunder også motorsykler og mopeder. Påse at kjøretøy ikke plasseres slik at de hindrer ferdselen innen boligsameiets område.
Motorsykler, mopeder og tråsykler skal parkeres på de plasser beboerne har fått tildelt.
Korttidsparkering er inntil 4 timer.

8. Renhold
Beboerne må holde bodene rene, og skal etter tur vaske trapper og ganger minst 1 gang pr. uke. Det henvises forøvrig til vaskelister oppsatt i gangene eller andre etablerte ordninger. Styret kan ved kunngjøring bestemme andre vaskeordninger.

9. Søppel
Søppel skal legges i sameiets resirkuleringsanlegg som befinner seg på forsiden av blokkene. Restavfall, matavfall, plast og papir har separate luker, og avfall skal sorteres deretter. Det skal ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall. Flasker, metall og
glass skal leveres for resirkulering til kommunale miljøstasjoner. 

10. Garasjedører og dører til fellesrom skal til enhver tid være låst.

11. Meldinger fra styret eller forretningsfører til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser.

12. Det påhviler utleier et ansvar for at husordensregler følges ved fremleie.

13. Eventuelle klager over brudd på disse reglene leveres skriftlig til styret.

Sist endret på sameiermøte:
22.4.2009
Avsnitt 9, angående søppel, endret av styret 31.8.2012

Kullebunn Residential Co-Ownership
House Rules
Residents are obliged to comply with these provisions, and are responsible for ensuring that the
house rules are observed by the household and others who are granted access to the apartment. The
apartment must not be used in a manner which is a nuisance to others. House rules are designed to
ensure order, peace and a pleasant home for residents. Please note that persistent violations of the
house rules will be regarded as a material breach, cf. section 15 of the Bylaws.

1. Rules concerning peace and quiet in the apartment
The co-owner is obliged to maintain peace and order inside and outside the apartment. The apartment must not be used in a manner which is a nuisance to others. Any unnecessary noise must be avoided between 10:00PM and 7:00AM (10:00AM). Music and singing lessons are only permitted following written agreement with the Board.

2. General rules
Baby carriages, skis, sleds, kick-sleds, footwear, outer clothing, etc. must not be placed in stairways and entryways in a manner which is a nuisance to other residents. The storage room on the first floor is reserved for «parking» of baby carriages, etc.

3. Beating, airing, drying clothing and barbecuing
Beating and shaking of clothing, bedding, rugs, etc. must not take place from windows or from balconies. When drying clothing on balconies, a drying rack must be used. It is not permitted to use coal and lighter fluid when barbecuing at the terraced houses.

4. Changes to the appearance of buildings
The Board’s approval must be obtained for all changes which affect the appearance of buildings, such as paint, radio and TV antennas, flag poles, signs, or other exterior fixtures.

5. Keeping of pets
The keeping of a dog is permitted. The dog must be marked with the owner’s name and address at all times. The dog must be walked outside the area of the residential co-ownership. Within the area of the residential co-ownership, the dog must be kept on a leash. Droppings must be removed immediately by the dog handler.
Cats are not permitted.
Pets may not be allowed to run freely within the area of the residential co-ownership.

6. Treatment of the common area
Residents are obliged to protect the lawn and any other exterior facilities developed later.

7. Rules concerning parking and traffic
Driving motor vehicles on walkways is only permitted in accordance with posted signs. Driving to the walkways leading to the row houses and terraced houses must be limited to pure necessity. This applies to all motor vehicles, also including motorcycles and mopeds. Please make sure that vehicles are not placed in a manner which prevents traffic within the area of the residential coownership. Motorcycles, mopeds and kick-bikes must be parked in the spaces assigned to the residents. Short-term parking is up to 4 hours.

8. Cleaning
Residents must keep the storage rooms clean, and must clean stairs and entryways in turns at least once per week. Moreover, reference is made to the cleaning lists posted in the entryways, or other established arrangements. The Board may, on announcement, decide on other cleaning arrangements.

9. Garbage
Garbage must be placed in the recycling stations located in front of the terraced apartment buildings in the Residential Co-Ownership. General waste, food waste, plastic and paper have separate containers, and waste to be sorted accordingly. The recycling stations must not be used to dispose of burning or easily flammable waste. Bottles, metal and glass must be delivered to municipal recycling stations for recycling.

10. Garage doors and doors to common rooms must be locked at all times.

11. Messages from the Board or the business manager to the residents through circulars or posted notices shall have the same validity as the provisions of the house rules.

12. In the event of subletting, the lessor is responsible for ensuring that the house rules are followed.

13. Any complaints concerning a breach of these rules must be submitted to the Board in writing.

Last amended at the general meeting of the co-ownership:
22.04.09
Paragraph 9, regarding Garbarge, changed by the board 31.08.12