Generell informasjon om sameiet

Fellesutgifter

Fra 1. juli 2018 vil felleskostnadene bli fakturert månedlig 

 

Framleie av bolig

Vi minner om at framleie skal godkjennes av Styret. Alle som fremleier sin seksjon er ansvarlig for at vedlikehold i henhold til sameiets regler blir utført. Samtidig minner vi om at garasjeplasser i nedre plan ikke kan utleies til beboere utenfor sameiet.

 

Brannslanger

Alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Det kan enten være en husbrannslange, pulver- eller et skumapparat. Slokkeutstyret skal monteres lett tilgjengelig og må kontrolleres jevnlig. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr samt å kontrollere at utstyret er i orden. For utfyllende informasjon om brannsikring henvises det til https://abbr.no/

 

Trefelling

Styret minner om at det må søkes skriftlig om all type trefelling/buskrydding på hele området. Trefelling/rydding kan først skje etter mottatt positivt svar fra styret.

 

Prosedyre i skadesaker

Hvis skade inntreffer

• Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, fortrinnsvis via skadeskjema på ABBLs hjemmeside: https://www.abbl.no/Skjemaer/Skademeldingsskjema
• eller e-post til skade@abbl.no Om akutt skade inntreffer innenfor kontortid, kan skadelidte ta kontakt direkte på tlf. 67 57 40 00, med opplysninger fra skadestedet, dvs. navn, adresse, telefon nr. privat/arbeid, skadedato og antatt skadeårsak-/omfang.
Utenfor kontortid benyttes selskapenes alarmtelefon – Gjensidige 03100
eller Protector 24 13 18 88

• Skjeggkre eller andre skadedyr skal ikke meldes til ABBL, men meldes direkte til Norsk Hussopp Forsikring på deres nettside: https://hussoppen.no/

• Innbrudd-, hærverk- og brannskade som berører fellesarealer skal anmeldes til politiet av styreleder el. vaktmester. Politiets anmeldelsesnummer sendes ABBL.
• ABBL ringer eventuell kontaktperson for å komplettere opplysningene.
• ABBL foretar om nødvendig en forbefaring, for eksempel i de tilfeller det er tvil om forsikringsdekning.
• ABBL melder inn skaden til forsikringsselskapet og rekvirerer takstmann. Ved småskader kan ABBL rekvirere håndverker, etter avtale med Gjensidige eller Protector.
• Takstmann går befaring og skriver besiktelsesrapport der det blir beskrevet hvilket arbeid som skal utføres, hvilke firma som rekvireres og hva dette skal koste.
• ABBL får kopi som oversendes styret med kopi til skadelidte. Kalkylen danner grunnlag for et eventuelt helt eller delvis kontantoppgjør til skadelidte, etter avtale med skadelidte.
• Ved håndverkerassistanse blir fakturaen(e) forhåndsbetalt av boligselskapet før samlet krav sendes forsikringsselskapet.
• Hver beboer må tegne egen innbo- og løsøreforsikring. Skadelidte ordner selv opp med krav overfor sitt innboforsikringsselskap.
• Forsikringsselskapet betaler ut kravet minus egenandel. Vanlig egenandel er pr. i dag kr. 10 000,-. ABBL retter egenandelkravet til skadelidte eller boligselskapet, avhengig av skadeårsak.
• Dersom det i forbindelse med bygningsskade også er skade på innbo, vil det forekomme to egenandeler.
• Alle kontantoppgjør går vanligvis gjennom ABBL for videre forsendelse til skadelidte. Dette for å lette innkrevingen av egenandelen.

27.1.2020

Sameiets forsikringsselskap er: Gjensidige Forsikring ASA Polise nr: 81438527

Øyeblikkelig skadehjelp: E-post: skade@abbl.no

ABBL (forretningsfører: 67 57 40 15 (i arbeidstiden)

Vakttelefon: Gjensidige 03100 eller Profinans 67 55 25 00 (etter normal arbeidstid)

NB! Alle eiere og leietakere må tegne egen innboforsikring

Garasjeplasser

Styret administrerer igjen garasjeplassene i sameiet. Spørsmål og behov rettes til Styret (Kullebunnveien 8, eller e-post  styret@kullebunn.no.) Styret sørger så for kontakten med forretningsfører for registrering og fakturering. Fjernkontrol for garasjedørene kan bestilles hos Windwor Doors på tfl. 53 43 00 00. Kosten betales av den enkelte sameier direkte. Når man har mottatt fjernkontrollen i posten, skal den leveres til Vaktmester for riktig koding. Nøkkel til garasje kan bestilles hos vaktmester på vaktmester@kullebunn.no

 

Problemer med porttelefonene?

Oppstår det problemer med port-telefoner kan Glenn Raanes i Porttelefonservice AS kontaktes på telefon:

  • 918 98 637
  • 67 90 90 98

 

Tiltak mot radon i eksisterende byggninger.

Ved mistanke om radon i din eierseksjon henviser styret og ABBL til å følge disse tiltak: Tiltak mot radon

 

Informasjon GET pakke for Kullebunn boligsameie

Her er informasjon angående GET pakke for Kullebunn boligsameie.

 

Informasjonskriv ang snømengder og snømåking på tak og terrasser

Her er infoskrivet ang snømengder på tak

Her er infoskrivet ang snømåking av terrasser

Her er infoskrivet ang avfallshåndtering

 

 

 

 

SNØRYDDING I Kullebunn BS – 11.03.2121

Om vinteren er det ofte mye snø i vårt nabolag, og det kommer like ofte mye på kort tid. Dette skaper selvsagt utfordringer for våre vaktmestere. Det er trangt mange steder og begrenset med muligheter for å bli kvitt snømengdene.

Når det gjelder vaktmesterens måkerutine, er det mange forhold som ligger til grunn:

De store veiene samt nedgravd løsning bør være måkt til KL07. Dette er basert på at vi har en del beboere som trenger spesialtransport, mange barn skal til barnehage og skole, og vi har flere gamle som er avhengig av rullator og tilsvarende. Videre skal AK hente avfall i nedgravde anlegget.  Styret ønsker å ivareta alle disses behov.

Det er spesielt en høy risk mot småbarn som ferdes ute mens en stor traktor måker. Ut fra dette er det nødvendig at snøryddingen starter så tidlig at den stort sett er ferdig til KL7. Det skaper selvsagt noen utfordringer rundt støy, men veid opp mot de ovennevnte faktorene er det slik dagens løsning er. Vaktmester vil variere i hvilken rode han starter sitt arbeid.  Det er også viktig at beboere med små barn er bevisste rundt lek og ferdsel i haugene som lages når vaktmesteren deponerer snø. Vi har ikke hatt ulykker og ønsker at denne statistikken skal vedvare.

Som nevnt er det også en utfordring med hvor snøen skal deponeres, og vi som beboere må ha litt tålmodighet og velvilje rundt dette.

Slå gjerne av en prat med vaktmesteren når han ikke måker, men unødig kjeft og upassende tilbakemeldinger synes styret at vi skal være foruten.  Spørsmål, ris eller ros kan rettes til leder@kullebunn.no

 

Hilsen Styret KBS