Mandag 4.mars 2019, kl. 19:00 på Borgen Skole, ble det avholdt ordinært årsmøte i Kullebunn Boligsameie.

Det var 39 seksjonseiere til stede som leverte adgangstegn. Det ble levert 3 fullmakter. Totalt 42 stemmeberettigede.
Fra ABBL møtte forretningsfører Even Gorman

Følgende saker ble behandlet:
1. KONSTITUERING
a) Valg av møteleder: Tore Bergan
b) Valg av protokollfører: Even Gorman
c) Valg av to personer til å undertegne protokollen: Øivind Hansen og Cato Grønli
d) Godkjenning av innkallingen datert 22.februar 2019
Vedtak: Godkjent

2. STYRETS ORIENTERING FOR 2018
Vedtak: Tatt til orientering

3. ÅRSOPPGJØRET 2018
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med et underskudd på kr -13.865.992,- som overføres udekket tap. Revisors beretning tas til orientering.
Vedtak: Godkjent. Revisors beretning sendes ut med protokollen.

4. EVENTUELL GODTGJØRELSE TIL DET SITTENDE STYRE
Forslag til vedtak: kr 250.000 til intern fordeling
Vedtak: Godkjent

5. INNMELDTE SAKER
5.1 Nye lysarmaturer i blokker
Forslagsstiller: Styret

Styret har observert at det i noen etasjer i blokkene tar veldig lang tid før taklyset slår seg på, slik at man noen ganger må gå nesten hele veien i mørke. I bodene er det fortsatt lyspærer med bajonettsokkel, som blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i. Både takarmaturer og
ledningsnett er fra da blokkene var nye, og bør skiftes ut. I andre etasje står lyset på hele døgnet, noe som fører til høye strømutgifter.
Styret har innhentet anbud om bytte og utbedring,

5.2 Vedtektsendring § 20 8. ledd
Forslagsstiller: Styret
Gammel tekst: «Tilbyggene skal sikres for den enkelte seksjonseiers regning og risiko.
Forsikringen skal tegnes i det samme forsikringsselskap som de øvrige bygningene er forsikret i.»
Ny tekst: «Tilbyggene skal ved oppstart meldes til styret og til forsikringsselskapet som sameiet til enhver tid benytter slik at sameiets totale eiendomsmasse er oppdatert og underlagt gjeldende forsikring». Forslag til vedtak: Sameiermøtet vedtar foreslåtte endring
Vedtak: Vedtatt

5.3 Brannsikkerhet
Forslagsstiller: Styret
Styret ber om sameiermøtets godkjenning av iverksettelse av innhenting av tilbud for å vurdere rekkehusenes brannsikkerhet.
Styret vil engasjere ekstern kompetanse for en totalgjennomgang og belyse alle aspekter rundt brannsikkerhet.
En rapport vil ferdigstilles og hver enkelt rekke vil få et dokument som de vil kunne ta stilling til for å implementere de tiltak de mener er relevante for deres rekke.
Budsjett for en slik forundersøkelse settes til en øvre grense på NOK 200.000,- og vil bli fakturert iht brøk som en engangssum for sameiere i rekkehusene.
Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forespørsel.
Vedtak: Vedtatt

5.4 Om valg av styre: Erfaringer fra 2018
Innmelder: Tor Martin Møller
Saken gjelder påstand om utilbørlig valgmanipulasjon i forbindelse med styrevalget i 2018. Som medlem av valgkomiteen meldte Tor Martin Møller inn to styrekandidater og en varakandidat til styrevalget som skulle finne sted på sameiermøtet 2018. Hele styret, med unntak
av ett styremedlem, var på valg i 2018.
De to foreslåtte styrekandidatene ble, idet de ankom møtelokalet, spurt om å trekke kandidaturene sine, ettersom hele det sittende styret ønsket gjenvalg. Begge kandidatene etterkom ønsket. Det sittende styret ble dermed gjenvalgt uten kampvotering og uten at det ble opplyst at valgkomiteen hadde fremmet andre kandidater til styret. Dette ble oppfattet som utilbørlig av mange, både blant styrekandidater, valgkomitemedlemmer og øvrige sameiere, da det i etterkant ble kjent hvordan valget hadde foregått.
Møller selv var ikke til stede på sameiermøtet, men klagen han sendte til styret i etterkant ble besvart av ABBLs advokatfullmektig som viste til at sameiermøtet «står fritt til å velge hvem de ønsker i styret, og er ikke bundet av valgkomiteens innstilling». Dette ble ikke bestridt av Møller som derimot anfører at det som skjedde var utilbørlig og ikke i tråd med god demokratisk praksis.

Styrets kommentar:
Styret vil på årsmøtet redegjøre for valgprosessen i sameiet:
– Valg til styret
– Valg til styret som vara
– Valg til valgkomiteen
Viser til vedtekter og eierseksjonsloven.
Vedtak: Tatt til etterretning
Protokolltilførsel: Styret er uenig i og tar avstand fra påstandene.

6. BUDSJETTFORSLAG FOR 2019
Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 ble tas til orientering
Vedtak: Tatt til orientering. Budsjettet korrigeres i henhold til vedtak i sak 5.1

7. VALG
Styreleder Tore Bergan Ikke på valg

Styremedlem Hans Erik Wiig Ikke på valg
Tom Mathis Kristoffersen Ikke på valg
Jon Martin Aarseth Fonneløp Valgt for 2 år
Vibeke Reenskaug Valgt for 2 år
Sissel Rian Valgt for 2 år

Varamedlem Ole Vemund Soug Valgt for 1 år
Gry Kvebæk Valgt for 1 år

Valgkomite Styret Valgt for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.
Hvor intet annet fremkommer, var alle vedtak enstemmige. Sameiermøtet ble hevet kl 20.40
Borgen, 4.mars 2019